PERK Sport OÜ, registrikoodiga 12065743, aadress Pärna 4-11, Põltsamaa 48104 (edaspidi teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 PERK Sport OÜ e-pood Kinesioteip.com (edaspidi e-pood) on teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel müüakse tooteid teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi. Tal pole kohustust teatada sellest e-kirjaga teenuse kasutajat.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on laos olemas.
3.2 Kui tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest tellimuse arve alusel.
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis, kui teenuse kasutaja on saatnud e-poe internetilehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1 Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes.
4.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Eesti Posti või Itella SMARTPOST abil. Kauba kohaletoimetamine toimub kahe kuni viie tööpäeva jooksul arvestades raha laekumisest teenuse osutaja arveldusarvele.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon). 
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. 
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14päevane tagastusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-postile: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.
7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.8 Juhul kui päraste toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe kasutuslepingu punktides 7.2 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks teenuse kasutajale.
8.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, e-poe kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.4 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.5 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.6 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötlevad andmeid seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.7 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.8 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.9 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil.

9. ERIMEELSUSED

9.1 E-poe kasutuslepingust tulenevad erimeelsused teenuse kasutaja ning teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisega kinnitab teenuse kasutaja, et on tutvunud kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kasutuslepingus toodud tingimustega.

E-pood

Vaata õppevideosid